منشور آزمایشگاه

.Roodehen Lab

منشور حقوق بیماران و مراجعین در آزمایشگاه

 

 

مدیریت و کارکنان آزمایشگاه الگوهای رفتاری و راهنمایی های ذیل را سرلوحه کار خود قرار میدهند:

 

* حفظ شان و احترام مراجعین توسط کارکنان آزمایشگاه و درک شرایط خاص روحی و جسمی آنها*

* رعایت حریم خصوصی ،اطلاعات شخصی بیماران و راز داری اطلاعات محرمانه*

*تلاش جهت کاهش زمان انتظار در حوزه پذیرش،نمونه گیری و جوابدهی*

*پیش بینی شرایط لازم جهت بیماران ناشنوا ، نابینا و فاقد تکلم*

* تامین تسهیلات رفاهی مناسب در بخش پذیرش و نمونه برداری از جمله سرویس بهداشتی پاکیزه و استاندارد و صندلی انتظار مناسب*

* عدم رفتار تبعیض آمیز با بیماران بی بظاعت و مستمند /اقلیت مذهبی /رنگین پوست و یا دارای بیماری خاص (نظیر ایدز و هپاتیت)*

 

حقوق بیماران و مراجعین آزمایشگاه در موارد ذیل مورد احترام و مطالبه است :

 

* در یافت اطلاعات کامل در ارتباط با هزینه و تعرفه آزمایشگاه از متصدیان پذیرش*

*در یافت اطلاعات کامل در ارتباط با شرایظط قبل از آزمایش و نحوه آماده سازی اولیه*

* کسب راهنمایی و اطلاعات در ارتباط با آزمایشاتی که در آن مرکز آزمایشگاهی انجام نمیگردد*

*در یافت قبض پذیرش و جوابدهی*

* کسب اطلاعات در باره عوارض نمونه برداری*

*  در یافت اطلاعات اضافی و جانبی در یک محدوده خاص در صورتیکه از گروه و کادر پزشکی باشند.*

* اطلاعات از تداخلات داروویی رایج بر نتایج آزمایشگاهی*

* دریافت جواب اورژانس در حداقل زمان ممکن و تعیین شده توسط آزمایشگاه*

*درخواست تسریع در انجام برخی آزمایشات در شرایط خاص *

* اطلاع رسانی تلفنی به موقع به مراجعینی که جواب آزمایشات آنها در موعد مقرر آماده نگردیده است*

* اطلاع از علت تکرار نمونه گیری و در صورتیکه علت تکرار ناکافی بودن نمونه باشد آزمایشگاه ملزم به اطلاع رسانی تلفنی سریع به مراجعین میباشد*

* انتخاب اولیه فرد نمونه بردار  یا درخواست تعویض نمونه بردار با یک نمونه بردار مجرب تر در صورت دو نوبت نمونه گیری ناموفق *

*دریافت راهنمایی از نمونه بردار جهت پیشگیری از کبودی زیر جلدی در محل نمونه برداری*

*باز پس گیری تمام وجوه پرداخت شده در صورت قطعی شده ارائه جواب نادرست توسط آزمایشگاه*

*بیان پیشنهادات و انتقادات و اعتراضات بصورت کتبی /شفاهی به فرد مسئول با حفظ آرامش و رعایت احترام متقابل*

 

اطلاع و آگاهی مراجعین آزمایشگاه از محدوده خواسته های غیر منطقی و غیر مجاز از آزمایشگاه شامل :

 

*اصرار بر دریافت شفاهی و تلفنی نتایج آزمایش*

* استفاده از دفترچه درمانی افراد دیگر*

* اصرار بر پذیرش نسخ معیوب توسط آزمایشگاه (نسخ دارای خط خوردگی و بدون پشت نویسی پزشک یا تاریخ مخدوش)*

*توهین و بی احترامی بع متصدیان پذیرش ،جوابدهی و نمونه برداری بدون هیچ دلیل غیر منطقی*

*بیان لنتقاد و شکایت با صدای بلند در فضای عمومی آزمایشگاه که موجبات آزردگی و ناراحتی سایرین گردد*

* بیان اعتراض  و بحث بیهوده با افراد غیر مسئول در فضای عمومی آزمایشگاه*

*عدم رعایت زمان و نوبت مراجعه جعت گرفتن جواب آزمایشات مگر در شایط خاص*

* عدم رعایت شرایط سالمندان و افراد بد حال که آزمایشگاه ملزم به نمونه برداری خارج از نوبت آنها میباشد*